int i = 5,

int i = 5,

sum = 0;

while (i > 0) {

i–;

sum = sum + i;

}

Cho đoạn mã lệnh sau. Hãy cho biết giá trị của sum sau khi thực hiện xong đoạn lệnh trên?

A. 8

B. 10

C. 12

D. 15

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: