int i = 10;

int i = 10;

int newNum = 10 * (++i);

Cho đoạn mã sau, Sau khi thực hiện xong đoạn mã, biến newNum có giá trị bao nhiêu?

A. 20

B. 21

C. 100

D. 110

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: