int i = 0;

int i = 0;

do {

flag = false;

System.out.print(i++);

flag = i < 10;

continue;

} while (( flag ) ? true: false);

Kết quả in ra của đoạn mã trên là gì?

A.  000000000  

B. 0123456789 

C. Lỗi biên dịch 

D. Đoạn mã thực thi nhưng không in ra kết quả gì  

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là:  0123456789

Vì: Khi thực thi chương trình vòng lặp do/while sẽ chạy biến i từ 0 đến 9

Tags: