int func(int arr[]);

int func(int arr[]);

int func(int arr[20]);

Is there any difference in the following declaration?

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Câu lệnh int func(int arr[]) chấp nhận đầu vào là mảng nguyên với kích thước bất kì.

Câu lệnh int func(int arr[20]) chấp nhận đầu vào là mảng nguyên với kích thước là 12.

Tags: