int f1(int a, int b)

int f1(int a, int b)

{

return(f2(20));

}

int f2(int a)

{

return a*a;

}

Will the following functions work?

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Vì hàm f2 được gọi trước khi được define. Nên khai báo hàm f2()

Tags: