int age = 13;

int age = 13;

String message = “PG” + age;

Câu lệnh sau in ra kết quả gì?

A.  PG13

B. PG 13

C. PG age

D. PGage

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: