int[] a = {

int[] a = {

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8

};

for (int i = 0; i < M; i++) {

System.out.println(String.valueOf(a));

}

Cho đoạn mã sau. Giá trị M là bao nhiêu để đoạn mã in ra tất cả các giá trị của mảng

A. 1

B. 7

C. 8

D. Không có giá trị nào vì đoạn mã bị lỗi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: