int a, * p, * q;

int a, * p, * q;

float * t;

a = 5;

p = & a;

p = q;

t = p;

printf(“ % d % f”, a, t);

Cho đoạn chương trình sau. Kết quả là

A. 5-12

B. 5

C. Chương trình lỗi.

D. Kết quả khác.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: