int a = 9/0;

int a = 9/0;

Cho đoạn mã. Kết quả của đoạn mã là gì?

A. Lỗi biên dịch

B. Lỗi thực thi

C. Không có lỗi, a có kết quả là NaN

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: