#include “stdio.h”

#include “stdio.h”

void main() {

int i;

i = 10;

printf(“ % o”, i);

}

Kết quả của chương trình sau

A. 12

B. 10

C. 8

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: