In the expression a = b = 5 the order of Assignment is NOT decided by Associativity of operators.

In the expression a = b = 5 the order of Assignment is NOT decided by Associativity of operators.

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Toán tử ‘=’ có trình tự kết hợp từ phải sang trái, b = 5 sau đó a = b.

Tags: