In C all function except main( ) can be called recursively

In C all function except main( ) can be called recursively

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tất cả các hàm bao gồm cả hàm main đều có thể đệ quy.

Tags: