In a function two return statements should never occur.

In a function two return statements should never occur.

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Trong ngôn ngữ C, có thể sử dụng nhiều câu lệnh return trong 1 hàm. Ngoại trừ, viết 2 câu lệnh return liên tiếp nhau.

Tags: