import math

import math

abs(math.sqrt(25))

Output của hàm biểu diễn dưới đây là gì?

A. Error

B. -5

C. 5

D. 5.0

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: