import java.io. * ;

import java.io. * ;

import java.io. * ;

class TBT {

static BufferedReader buf = new BufferedReader(new InputStreamReader(System. in ));

public static void main(String args[]) {

String m = new String();

float x;

m = buf.readLine();

try {

x = Float.parseFloat(m);

} catch(Exception e) {}

}

}

Cho đoạn chương trình sau:

A. Không thể chuyển đổi một chuỗi sang số thực

B. Biến m,x khai báo trong phương thức main

C. Luồng nhập đặt ngoài cặp lệnh try…catch

D. Biến m,x không khai báo static

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

import java.io. * ;

import java.io. * ;

public class TestIOApp {

public static void main(String args[]) throws IOException {

FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(“temp.txt”);

String s = “test”;

for (int i = 0; i

outStream.write(s.charAt(i));

outStream.close();

}

}

Cho biết số byte mà đoạn chương trình sau ghi ra tập tin temp. txt

A. 2 bytes

B. 4 bytes.

C. 8 bytes

D. 16 bytes

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: