If the file tobe included does not exist, the preprocessor flashes an error message

If the file tobe included does not exist, the preprocessor flashes an error message

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Complier sẽ thông báo lỗi nếu thiếu file #include

Tags: