if (“String”.toString() == “String”) System.out.println(“Equal”);

if (“String”.toString() == “String”) System.out.println(“Equal”);

else System.out.println(“Not Equal”);

Cho đoạn lệnh sau đây. Cho biết kết quả khi thực thi chương trình

A. Equal

B. Not Equal

C. Lỗi Biên Dịch

D. Lỗi Thực Thi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: