If a function contains two return statements successively, the complier will generate warnings. Yes / No?

If a function contains two return statements successively, the complier will generate warnings. Yes / No?

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Vì gặp lệnh return thứ nhất, kết thúc hàm.

Nếu 1 hàm dùng nhiều câu lệnh return liên tiếp nhau, chỉ có câu lệnh return đầu tiên có ý nghĩa, các câu lệnh sau nó ko bao giờ được thực hiện.

Tags: