IEEE 830-1993 là một khuyến nghị tiêu chuẩn cho?

IEEE 830-1993 là một khuyến nghị tiêu chuẩn cho?

A. Software requirement specification

B. Software design

C. Testing

D. Coding

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: