ICMP là giao thức điều khiển của tầng IP, sử dụng để thông báo:

ICMP là giao thức điều khiển của tầng IP, sử dụng để thông báo:

A. Độ tin cậy của giao thức

B. Kiểm soát luồng

C. Lỗi và các thông tin trạng thái khác

D. Khi các gói tin không theo thứ tự

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: