i = 0

i = 0

x = 0

while i < 10:

if i % 2 == 0:

x += 1

i += 1

x = _____.

Theo dõi đoạn code dưới đây và chọn đáp án đúng nhất:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 0

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: