Hướng debug là gì?

Hướng debug là gì?

A. Backtracking

B. Brute force

C. Sự loại trừ nguyên nhân

D. Tất cả các mục 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: