HTTP làm nhiệm vụ gì?

HTTP làm nhiệm vụ gì?

A. Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client 

B. Hiển thị các trang Web từxa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng

C. Cung cấp giao diện người dùng như các nút bấm, thanh trượt, v.v

D. -Cung cấp dữ liệu từ server sử dụng giao thức chuyển file (File Transport Protocol)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: