How would you round off a value from 1.66 to 2.0?

How would you round off a value from 1.66 to 2.0?

A. ceil(1.66)

B. floor(1.66)

C. roundup(1.66)

D. roundto(1.66)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm ceil(x) làm tròn số thập phân thành số nguyên nhỏ nhất, lớn hơn hoặc bằng x. Hàm floor(x) làm tròn số thập phân thành số nguyên lớn nhất, nhỏ hơn hoặc bằng x. Hàm roundup() và roundto() không tồn tại trong thư viện ngôn ngữ C/C++

Tags: