Hoạt động sau đây thuộc loại bảo trì nào “Phát hiện sớm và sửa sai các khuyết điểm vừa mới phát hiện trước khi chúng trở thành các khuyết điểm chính”:

Hoạt động sau đây thuộc loại bảo trì nào “Phát hiện sớm và sửa sai các khuyết điểm vừa mới phát hiện trước khi chúng trở thành các khuyết điểm chính”:

A. Bảo trì sửa lỗi (Corrective maintenance) 

B. Bảo trì thích nghi (Adaptive maintenance)

C. Bảo trì hoàn chỉnh (Perfective maintenance)

D. Bảo trì phòng tránh (Preventive maintenance)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Hoạt động sau đây thuộc loại bảo trì nào “Làm cho hệ thống tốt hơn, nhanh hơn, nhỏ hơn, tài liệu đầy đủ hơn”:

Hoạt động sau đây thuộc loại bảo trì nào “Làm cho hệ thống tốt hơn, nhanh hơn, nhỏ hơn, tài liệu đầy đủ hơn”:

A. Bảo trì sửa lỗi (Corrective maintenance)

B. Bảo trì thích nghi (Adaptive maintenance)

C. Bảo trì hoàn chỉnh (Perfective maintenance)

D. Bảo trì phòng tránh (Preventive maintenance)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: