Hồ sơ công ty kiểm toán cần lưu giữ bao gồm những hồ sơ nào?

Hồ sơ công ty kiểm toán cần lưu giữ bao gồm những hồ sơ nào?

A. Thư mời, thư hẹn kiểm toán và kế hoạch kiểm toán

B. Hợp đồng kiểm toán và các giải trình của các nhà quản lý doanh nghiệp

C. Báo cáo kiểm toán và các tài liệu làm bằng chứng kiểm toán, các ghi chép của kiểm toán viên

D. Tất cả các hồ sơ nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng