Hình trên, địa chỉ IP nào được gán cho PC:

Hình trên, địa chỉ IP nào được gán cho PC:

A. 192.168.5.5

B. 192.168.1.32

C. 192.168.5.40

D. 192.168.0.63

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: