Hình trạng mạng nào cho phép tất cả các cặp thiết bị đều có 1 đường nối vật lý trực tiếp?

Hình trạng mạng nào cho phép tất cả các cặp thiết bị đều có 1 đường nối vật lý trực tiếp?

A. Star (dạng sao)

B. Bus (dạng đường trục)

C. Mesh (dạng lưới)

D. Hierarchical (dạng phân cấp)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: