Hình thức tổ chức bộ máy kế toán đang áp dụng trong hệ thống kho bạc nhà nước là hình thức tổ chức bộ máy kế toán nào?

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán đang áp dụng trong hệ thống kho bạc nhà nước là hình thức tổ chức bộ máy kế toán nào?

A. Tập trung

B. Phân tán

C. Vừa tập trung vừa phân tán

D. Không hình thức nào đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng