Hình ảnh trên là nội dung trong mục nào của Hệ thống?

Hình ảnh trên là nội dung trong mục nào của Hệ thống?

                                         

A. Định dạng số

B. Vật tư hàng hóa

C. Tùy chọn chung

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng