Hiện tại có tất cả… mã màu có thể được nhận dạng bởi tất cả các phiên bản HTML

Hiện tại có tất cả… mã màu có thể được nhận dạng bởi tất cả các phiên bản HTML

A. 6

B. 8

C. 256

D. 16

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: