hi đơn vị đem tài sản đi góp vốn Có phát sinh chênh lệch do được đánh giá lại kế toán phản ánh vào:

hi đơn vị đem tài sản đi góp vốn Có phát sinh chênh lệch do được đánh giá lại kế toán phản ánh vào:

A. Tài khoản 412

B. Tài khoản 531

C. Tài khoản 631

D. Tài khoản 531, 631

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng