hex(15)

hex(15)

Kết quả của biểu thức sau là gì?

A. f

B. 0xF

C. 0Xf

D. 0xf

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: