Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập tại đơn vị để:

Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập tại đơn vị để:

A. Thực hiện các mục tiêu của đơn vị

B. Phục vụ cho bộ phận kiểm toán nội bộ

C. Thực hiện chế độ tài chính kế toán của nhà nước

D. Giúp KTV độc lập xây dựng kế hoạch kiểm toán

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng