Hệ điều hành là:

Hệ điều hành là:

A. Phần mềm ứng dụng 

B. Phần mềm hệ thống

C. Phần mềm tiện ích

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng