Hãy khai báo một cấu trúc mô tả sinh viên, thông tin về mỗi sinh viên bao gồm: tên, điểm 3 môn học. Khai báo nào sau đây là đúng:

Hãy khai báo một cấu trúc mô tả sinh viên, thông tin về mỗi sinh viên bao gồm: tên, điểm 3 môn học. Khai báo nào sau đây là đúng:

A. structure STUDENT {char Name[]; int s1,s2,s3;};

B. struct STUDENT {char Name[]; int s1, s2, s3;};

C. typedef struct STUDENT {char Name[]; float s1,s2,s3;};

D. typedef STUDENT { char Name[]; int s1, s2,s3;};

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: