Hãy cho ví dụ về rủi ro tiềm tàng trong các ví dụ sau đây:

Hãy cho ví dụ về rủi ro tiềm tàng trong các ví dụ sau đây:

A. Thiếu giám sát việc thực hiện chương trình của kiểm toán

B. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tốt nhưng thay đổi nhân sự quá nhiều trong quá trình vận hành hệ thống đó

C. Các sản phẩm của doanh nghiệp dễ bị cạnh tranh

D. Ghi sót một số hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng