Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị hành chính sự nghiệp:

Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị hành chính sự nghiệp:

A. Nhật ký chứng từ

B. Nhật ký chung

C. Nhật ký sổ cái

D. Chứng từ ghi sổ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN?

Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN?

A. Nhật ký chứng từ

B. Nhật ký chung

C. Nhật ký sổ cái

D. Chứng từ ghi sổ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN:

Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN:

A. Nhật ký chứng từ

B. Nhật ký chung

C. Nhật ký sổ cái

D. Chứng từ ghi sổ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng