hững thành phần kiến trúc trong kỹ thuật sản phẩm là:

hững thành phần kiến trúc trong kỹ thuật sản phẩm là:

A. Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, con người

B. Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm

C. Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục

D. Tài liệu, phần cứng, con người, thủ tục

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: