Hàng kỳ, đơn vị tính và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp, trả chậm, kế toán ghi:

Hàng kỳ, đơn vị tính và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả góp, trả chậm, kế toán ghi:

A. Nợ TK 338 (7)/ Có TK 511

B. Nợ TK 338 (7) / Có TK 515; Có TK 131

C. Có TK 338/ Có TK 515

D. Nợ TK 338 (7)/ Có TK 515

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng