Hạn chế nào trong các hạn chế dưới đây không thuộc những hạn chế có hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ?

Hạn chế nào trong các hạn chế dưới đây không thuộc những hạn chế có hữu của hệ thống kiểm soát nội bộ?

A. Yêu cầu về tính hiệu quả của chi phí bỏ ra để kiểm soát nhỏ hơn những tổn hại do sai sót, gian lận.

B. Khả năng gây ra sai sót của con người do thiếu cẩn trọng do trình độ nghiệp vụ.

C. Khối lượng của các giao dịch, các thủ tục biện pháp kiểm soát.

D. Việc vi phạm quy định của hệ thông quản lý không có các biện pháp thủ tục kiểm soát phù hợp.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng