Hàm tạo được sử dụng để hủy đối tượng

Hàm tạo được sử dụng để hủy đối tượng

A.  Cả hai câu đều đúng 

B. Cả hai câu đều sai  

C. Câu 1 đúng, câu 2 sai  

D. Câu 2 đúng, câu 1 sai  

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là:  Câu 1 đúng, câu 2 sai

Vì: Trong java toán tử new được sử dụng kết hợp với hàm tạo để sinh ra đối tượng

Tags: