Hàm setcolor(int color) làm nhiệm vụ gì:

Hàm setcolor(int color) làm nhiệm vụ gì:

A. Thiết lập màu nền.

B. Đặt màu vẽ hiện tại.

C. Cả 2 ý trên đều đúng.

D. Cả hai ý trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: