Hàm scanf(“%[^\n]”,str); tương với lệnh nào sau đây

Hàm scanf(“%[^\n]”,str); tương với lệnh nào sau đây

A. getch();

B. getche();

C. macro getchar();

D. gets(str);

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: