Hàm Response được sử dụng để trả lời một chức năng đã được gọi từ trước bởi hàm nguyên thủy:

Hàm Response được sử dụng để trả lời một chức năng đã được gọi từ trước bởi hàm nguyên thủy:

A. Connect

B. Indication

C. Confirm

D. Request

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: