Hàm putpixel(int x, int y) dùng để làm gì?

Hàm putpixel(int x, int y) dùng để làm gì?

A. Vẽ một điểm tại tọa độ (x,y);

B. Lấy màu của điểm có tọa độ (x,y);

C. Vẽ một điểm tại vị trí con trỏ.

D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: