Hàm prompt(…) trong JavaScript dùng để làm gì?

Hàm prompt(…) trong JavaScript dùng để làm gì?

A. Hiển thị thông báo nhập thông tin

B. Hiển thị một thông báo Yes, No

C. Không phương án nào đúng

D. Cả hai dạng trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Hàm prompt(…) trong JavaScript dùng để làm gì?

Hàm prompt(…) trong JavaScript dùng để làm gì?

A. Hiển thị thông báo nhập thông tin

B. Hiển thị một thông báo Yes, No

C. Cả hai dạng trên

D. Không phương án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: