Hàm pow(x,y,z) được diễn giải là:

Hàm pow(x,y,z) được diễn giải là:

A. (x**y)**z

B. (x**y) / z

C. (x**y) % z

D. (x**y)*z

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: