Hàm overloaded là những hàm như thế nào?

Hàm overloaded là những hàm như thế nào?

A.  Các hàm trùng tên nhưng khác về cách khai báo tham số

B. Các hàm có cùng kiểu dữ liệu trả về

C. Không có đáp án đúng

D. Các hàm trùng tham số những khác nhau về tên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: