Hàm nào trong các hàm sau thuộc các hàm nhập xuất không định dạng:

Hàm nào trong các hàm sau thuộc các hàm nhập xuất không định dạng:

printf();

scanf();

getchar();

putchar();

A. 1,2

B. 3,4

C. 1,4

D. 2,3

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: